Drengedrømmen blev opfyldt i Forsvaret, men som far var der brug for nye rammer

Udgivet d. 16. januar 2020 af Velkommen Hjem

En forrygende målrettet karriere i Forsvaret med to udsendelser, kunne ikke hamle op med ønsket om at være en nærværende far. Derfor valgte Johan Kulas Gad at finde en ny karrierevej i det civile. Først opsøgte han VELKOMMEN HJEM og fik hjælp og sparring fra blandt andet mentor Thomas Dahlgaard fra Jobindex. Læs historien om Johans overvejelser og et stærkt mentorforløb, der førte ham ind i et andet drømmejob som HR udviklingskonsulent hos Faxe Kommune.

Jeg vidste allerede inden jeg tog til session, at jeg ville være officer. Mit valg af ungdomsuddannelse blev faktisk taget med udgangspunkt i, at kriterierne til optagelse på officersskolen skulle kunne indfries. Så allerede foran sessionspanelet var mit spørgsmål, hvordan jeg bedst kom i betragtning til at blive officer i Hæren, fortæller soldaterveteran Johan Kulas Gad.

Det lykkedes til fulde Johan at skabe sig en militærkarriere, men efter 19 år i Forsvaret, 4 udsendelser af forskellig længde og erhvervede titler som officer, premierløjtnant og kaptajn, valgte Johan at finde en ny vej på det civile arbejdsmarked.

Der skete et skifte i mit fokus, da jeg blev far for første gang. Da jeg blev udnævnt til kaptajn, kom mit andet barn til verden, og så kom den tredje. Jeg kunne ikke længere kunne se mig selv være så meget hjemmefra, som mit job krævede af mig. Jeg er selv vokset op som skilsmissebarn med meget lidt kontakt til min far. Derfor har jeg sat mig for, at jeg vil være en betydelig del af mine børns opvækst. De skal tænke på mig gennem de oplevelser, vi har delt – og ikke gennem manglen eller savnet af en far, fortæller Johan og tilføjer, at det også skyldtes den lidt kedelige udviklingen, han oplevede i Forsvaret:

Samtidig oplevede jeg, at Forsvarets behov for at udsende officerer i den operative logistik var stigende. Der var gennem en periode blevet skåret på antallet af stillinger i logistikken i den operative struktur med begrundelsen, at færre skulle udsendes efter ISAF missionen lukkede. Men behovet for operative logistikkere steg. Der var et misforhold mellem et stigende antal opgaver, herunder udsendelser og øvelser, og et faldende antal hænder til at udføre dem. Det gik i særlig grad op for mig, da jeg begyndte at arbejde med HR for enheden i Vordingborg i 2015. Her blev det tydeligt for mig, at enderne ikke kunne nå sammen, når jeg holdt opgaver og organisation op mod hinanden. Så for ikke at blive fanget i et loop af tilbagevendende øvelser og udsendelser, valgte jeg at søge ud af Forsvaret.

Johan Kulas Gad, soldaterveteran

Reality-tjek, inspiration og stof til eftertanke

Men en ting er at tage beslutningen om, at nu vil man videre – noget andet er helt konkret at finde den bedste måde at gribe det an på. Johan valgte at søge hjælp i VELKOMMEN HJEM, og blev optaget i et forløb.

Jeg hørte om VELKOMMEN HJEM gennem mit netværk og gennem LinkedIn. Flere af mine kolleger i logistikken var gået samme vej og talte varmt for den hjælp og støtte, de havde fået. Og det fik jeg også. VELKOMMEN HJEM gav mig et reality check på min situation. På kick-off fik jeg inspiration igennem viden om, hvordan andre var kommet videre. Samtidig tvang coachingsamtalerne mig til at tænke mig rigtig godt om i forhold til, hvad jeg egentlig ville gå efter i et civilt job. Jeg havde nogle ideer i forvejen, men jeg blev skarpere på, hvad det var jeg ville i forløbet, fortæller Johan.

Johan Kulas Gad

En vigtig sag at værne om

Som alle andre veteraner, der er med i foreningens forløb, fik også Johan tilbud om et mentorforløb, som kunne give råd og sparring samt adgang til hjælp fra et større netværk i bestræbelserne på at finde det rigtige civile job. Johan blev af foreningen matchet op med Thomas Dahlgaard, der arbejder hos Jobindeex som Director of HR and of Recruitment, Employer Branding and Job ad operations. Ved siden af sit daglige arbejde har Thomas Dahlgaard valgt både at være underviser og mentor i VELKOMMEN HJEM, og det har han en god forklaring på:

Jeg er selv veteran med to udsendelser på Balkan. Jeg stod i 2000 i samme situation som mange af veteranerne i VELKOMMEN HJEM, og ville skifte fra en officerskarriere i Forsvaret til en civil karriere. Så jeg har erfaring med mange af de problematikker veteranerne i VELKOMMEN HJEM står med. Mit firma Jobindex havde en medarbejder med på et VELKOMMEN HJEM event og den vej rundt fandt jeg ud af VELKOMMEN HJEM var der. Jeg kontaktede Helene Djursø, der er leder af foreningen, og bød mig til. Samme aften fik jeg svar om, at jeg kunne bruges i den sammenhæng. Jeg synes, det er en meget vigtig sag at støtte op om og er kun glad for, at der er nogle, som kan bruge min viden og erfaringer i den sammenhæng. Og så giver det mig personlig noget godt at kunne hjælpe andre, fortæller Thomas Dahlgaard.

Mentorsparring i øjenhøjde

Kemien mellem Johan og Thomas viste sig hurtigt at være god. Det skyldes blandt andet, ifølge Johan, at forholdet fra første samtale har føltes ligeværdigt

Vi har mødt hinanden meget ligeværdigt, hvilket har betydet meget for mig. Thomas har hjulpet med at holde mig til ilden, og ikke lade der gå alt for meget hverdag i den. Han har holdt mig op på vores aftaler og holdt mig fast på de målsætninger, jeg selv har sat. Det har været en stor hjælp i en travl hverdag. Samtidig har Thomas hjulpet med sparring på ansøgning og CV. Her har det handlet om sammenhæng og tilpasning til det specifikke opslag. Jeg havde i forvejen ret godt fat i at oversætte mine kompetencer. Jeg har selv arbejdet med HR i rammen af forsvaret gennem 4 år, hvorfor jeg har haft nogle særlige vilkår til at oversætte mine egne kompetencer. Det var da også det, der mødte mig, da Thomas og hans hold havde læst mit CV igennem. Ingen kommentarer til indhold, men mere til format og målretning mod det enkelte opslag. Men Thomas og hans hold har hjulpet mig meget med at læse og forstå stillingsopslagene. De kunne se meget mere ud af dem, end jeg selv, forklarer Johan Kulas Gad.

Thomas Dahlgaard, mentor

Ekspert i at stille skarpt

Johan er den anden soldaterveteran, som Thomas Dahlgaard har været mentor for i foreningen. Mentoren oplever selv, at den væsentligste sparring, han giver, er at bibringe viden omkring det private erhvervsliv.

Min opgave er at forklare, hvilke ord, der bliver brugt her, og hvordan man oversætter de militære ord til civile. En anden ting er tilgangen til at bruge netværk. Jeg oplever, at det er mere udbredt i det civile end i det militære at bruge sit netværk, også til jobsøgning, forklarer Thomas Dahlgaard, og fortæller videre om sin mentée:

Johan er en meget behagelig person at være i stue med, og det skader jo på ingen måde. En af de militære kompetencer, der træder igennem, er hans evne til at fokusere på at nå et mål og forholde sig analytisk til en given problemstilling. Det er helt klart en kompetence, der også er meget anvendelig i en civil karriere. Omvendt skal man være opmærksom på, at en meget målrettet tilgang nogle gange kan gøre, at man ikke får alle nuancer med.

Foreneligt med familien og fagligt udfordrende

Om sit forløb hos VELKOMMEN HJEM understreger Johan, at det har givet ham inspiration til at vælge sin egen vej. At han har haft glæde af fællesskabet med andre på den samme rejse. Og at han i forløbet har oplevet at blive holdt positivt oppe på sine målsætninger og ambitioner.

Det har alt sammen været en værdifuld hjælp i min rejse mod det civile arbejdsmarked. Når jeg nu starter i mit nye job til februar, bliver det med en ro og tro på mig selv om, at min beslutning har været den rigtige. Jeg har fundet et job, som er foreneligt med mit familieliv og samtidig rummer opgaver, som vil udfordre mig fagligt. Samtidig har jeg fået en opgaveportefølje, jeg ikke ville kunne få i Forsvaret pt., som jeg ser det. Jeg ser rigtig meget frem til at starte i stillingen som HR udviklingskonsulent hos Faxe Kommune på et hold, der sammensættes af nye og nuværende medarbejdere i kommunen, og som skal arbejde med områder som: Ledelsesudvikling, coaching, facilitering, konfliktmægling og arbejdsmiljø, slutter Johan Kulas Gad.

Den korte historie om soldaterveteran Johan Gad

Johan Kulas Gad startede som officersaspirant i 2000. Efter tjenesten ved Jydske Dragonregiment som først sergent og derefter officer, kom han til Det Danske Internationale Logistikcenter som premierløjtnant. Her startede han med uddannelse af værnepligtige, og kort tid efter begyndte han forberedelser til sin første INTOPS. Han blev udsendt til Kandahar Airfield som terminalofficer ved det danske nationale støtteregiment på ISAF hold 4.
Her gik det stærkt. Opgaven var ændret fra de tidligere hold, og styrken skulle forøges. Samtidig blev missionen i Irak lukket ned. Igennem missionen modtog de i omegnen af 1.800 tons gods og sendte størstedelen af det videre til bataljonen i Helmandprovinsen. I forbindelse med en række dødsfald, fik Johan Kulas Gad ansvaret for koordinationen i det sidste logistiske knudepunkt inden flyrejsen hjem mod Danmark. I alt fem kolleger på hold 4 skulle sendes hjem med båre og følge. Vel tilbage i DK igen fortsatte Johan Kulas Gad som terminalofficer i en afdeling, som støttede i rotationsperioderne. Derfor blev han udsendt i personel- og materielrotationer fra 2008 til 2010 – enten til Afghanistan, i Danmark eller til i den danske transporthub i De Forende Arabiske Emirater. I 2019 valgte Johan Kulas Gad at afslutte sin karriere i Forsvaret.